دلت راجایی..حوالی خدا ،چهارمیخ کن

دلمان که می گیرد،تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم....